PARTNERSHIP

Supplier registration

I. THÔNG TIN CHUNG

II. THÔNG TIN VỀ CHUYÊN MÔN

III. THÔNG TIN VỀ KINH NGHIỆM

IV. THÔNG TIN VỀ CHẤT LƯỢNG, SỨC KHỎE - AN TOÀN LAO ĐỘNG

V. THÔNG TIN VỀ TÀI CHÍNH

VI. THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ