CỦA CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN:

- Phòng Thu mua: vattu.giza@gmail.com
- Phòng Đấu thầu: (updating)
- Phòng Dự án - Kinh doanh:
- Ban tuyển dụng: tuyendung.giza@gmail.com
- Ban truyền thông: pr.gizavn@gmail.com

Gửi thông tin
liên hệ hợp tác

nut-zalo